Kunder & Projekter

 

Firma Joakim Dalby løser IT-projektopgaver for en række kunder. Her præ­sen­teres pro­jek­terne og den teknologi der anvendes. Joakim Dalby deltager i pro­jek­terne som programmør og som konsulent for behovsafdækning og kravspecifikation sammen med brugerne, analyse, database design, data warehouse opbygning, snit­flader til kilde systemer, data modellering, udvikling, imple­men­tation, ETL, OLAP kube design, rapport udar­bej­delse og form skærmbilleder og tilhørende pro­gram­me­ring, test samt skrivning af et design og løsning dokumentation. I nogle af projekterne har Joakim Dalby også rollen som teknisk projektleder og arki­tekt med anvendelse af design patterns og best practices metoder for design, im­ple­men­ta­tion og pro­gram­me­ring. Et par kunde referencer:

 

 

Danske Spil    (2017-2018)

 

Data warehousing i Azure SQL Server 2016.

Rapporter i SSRS Reporting Ser­vi­ces og Power shell script der kalder rap­port med parameter værdi, gemmer den som Excel xlsx fil og udsender filen på email. Startes fra enten SQL Agent job eller TWS.

Design og implementation af et nyt near real time datavarehus ADA-DWH der opdateres flere gange i timen med tabeller, views og generiske stored proce­dures i de forskellige data lag i SSMS Mana­ge­ment Studio 2017 baseret på en DS Anchor-Attribute model hvor de mange millioner spil trans­aktioner får både Anc og Att surrogate felter i DataWarehouse laget og bliver til Kimball type 7 dimensioner og facts i Datamart laget. Rapporter udsøger data via star schema joins der også er grundlaget for Tabular kuber og Power BI dashboards samt for ad hoc analyser i sql til forbedret indsigt. Near real time data er implementeret gennem streaming ETL processer i SSIS In­te­gra­ti­on Services med Range Lookup og Inferred member i Script Com­ponent C# i pipeline fra kilde til destination mellem forskellige sql servere.

CRM Kampagne evaluering data grundlag der bliver til 21 nøgletal i Power BI in-memory med filter. Kampagne periode, reaktiverings­periode samt KundeId fra Eloqua mod­tages i Excel xls filer som SSIS pakken automatisk indlæser og behand­ler.

Data områder er talspil (draw game som lotto), skrabe­spil (quick), sportsspil (som oddset), pulje spil (som tips) samt bank udbetalinger, og senere kommer hestesport (dantoto) og hasardspil (instant game, casino). Spil­ver­tika­ler så som Betware, SG, Openbet og SB med YouBet.

BI-udviklingsguidelines dokument til udviklere af data varehuset.

Anvender den agile udviklingsmetode med daglig kort standup møde, to ugent­lige refinement møder med product owners, 14 dags sprint plan­læg­ning og retrospektiv opfølgning gennem Jira med epic, user story, task og sub task for løbende leverancer til forretningen og hurtig omstilling og tilpasning ved ny spilvertikal samt sikring af konforme dimensioner og master data ved­lige­hol­del­se på en kilde server. BI visionen er: »We are only here for the business.«

 

Santander Consumer Bank    (2017)

 

Data warehousing i SQL Server 2016 for en CRM leverance med produkt seg­men­tering og data model for fem entiteter til SAS CI. En tax mart der danner datagrund­lag for indlån og udlån og sql select sætninger der producerer xml fil per konto og sendes til Skat.

 

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart (2015, 2016-2017, 2018, 2019)

 

Analyse, design og programmering af udvidelser til et datawarehouse med nye nøgletal for bestand af policer og skadesbelastning fordelt på en række dimensioner og analysevariable. Bestand viser forhyringsdage, præmier der bliver til indtægter og opkrævet præmier. Endvidere vises en månedsvis tilgang og afgang af policer. Der foretages automatisk en månedsvis gemning af årets data i en månedsskive så der kan ses en udvikling hen over årets måneder. Udregning af skadesbelastning ved samkøring af finans udgifter, apanage udbetalinger til de skadeslidte og hensættelser til fremtidige udbetalinger, hvor data bliver indplaceret i en Skadesbelastning dimension gennem en række regel tabeller, hvorved kildesystemerne har fået en fælles nævner som beløbene bliver fordelt ud fra.

Fem nye facts fra forskellige kildesystemer med nye dimensioner til indivi­duel­le analyser og rapporteringer og med berigelse af flere fælles dimen­sio­ner danner de datagrundlaget til den afledte (derived) fact til hen­sæt­tel­ses­mo­del­len. Anvender Kimball dimensionel modellering arkitektur og data lag.

Indførelse af et kontrolspor med forskellige kontroltyper til afstemning af ETL processens forløb med status email til driftsansvarlig og headline email til forretningen om nye kildedata værdier som evt. skal indgå i de mange ud­søg­nings­kriterier, beregnings- og berigelsesregler som data warehouse in­de­hol­der og er gemt i Regel tabeller fremfor at indgå i programmeringen.

Overholder persondataforordningen by design med Fødselsdato og Køn.

Databaser i MySql på Linux, Database manager er DBeaver, ETL værk­tøjet er Talend Open Studio for Data Integration og præ­sen­tations­appli­ka­ti­o­nen er Yellowfin som brugerne anvender til deres analyser og rap­por­te­rin­ger.

Udvikling af en Access applikation med dialogbokse til søgekriterier der kal­der stored procedures i MySql, som udsøger data og viser dem i rapporter udarbejdet i Access f.eks. til breve til rederier der gemmes som pdf filer.

Udvikling af et Investment Asset System IAS som et MDM Master Data Management stamdata system med en master database der ens­retter data fra forskellige porteføljemanagere (portfolio managers) i et ETL forløb med datavask, kontrol af data type og kontrol af data værdier mod EIOPA opslags­tabeller for NACE Nomenclature generale des Activites economiques dans les Communautes Europeennes, Nomenclature of Economic Activities (European Classification) og CIC Comple­men­tary Iden­tifi­ca­tion Code. I et smart desktop skærmbillede foretages berigelse af data og tilføjelse af ratings til hvert værdipapir eller gruppe af assets fra flere ECAI External Credit Assessment Institution. Finansielle udstedere har en LEI Legal Entity Identifier issuer code. Data eksporteres til et regneark med næstbedst rating efter CQS Credit Quality Steps der matcher Asseco Aggregation Engine SII ENGINE Investment assets som analyserer data jf. SCR Solvency Capital Requirement, romertal II. Implementeret i Microsoft Access 2013.

 

Sundhedsdatastyrelsen    (2016, 2017)

 

Løsningsarkitekt til udarbejdelse af en udviklingshåndbog for BI-udvikling i Sund­heds­dataprogrammet til Sunddataplatformen der er teknisk funderet i tek­nolo­gier Cloudera Hadoop med filsystemerne HDFS, Hbase, Kudo og arkiv med Parquet filer og forespørgselssprogene Hive og Impala, IBM DB2 BLU, MS SQL Server m.fl.

Datamodellør til udarbejdelse af datamodel for 28 nationale indikatorer til præ­sen­tationslaget der understøtter visning i Qlik.

 

Unity Technologies    (2016)

 

Videreudvikling af data warehouse med ny data kilde og håndtering af histo­rik i dimensioner og fact tabeller i Kimball dimensionel modellering.

SQL Server 2014 databaser, SSIS In­te­gra­ti­on Services til ETL, SSAS Analysis Services til OLAP kuber gennem Excel og Tableau som analyse rap­por­te­ring­værk­tøj. Anvender TFS til kildekode versionering, JIRA til opgave planlægning og opfølgning, Confluence til dokumentation, Lucidchart til dia­gram­mer og Slack til dialog og kommunikation i fælles chat kanaler. Genesis pay­load (last af data) blev leveret i snitfladen JSON gennem RabbitMQ og ind­led­nings­vis gemt i Oracle tabeller.

 

EDC-Gruppen    (2015-2016)

 

Vedligeholdelse og videreudvikling af to store databaser og et data ware­hou­se der anvender Platon Data Ware­house Framework DWF.

SQL Server 2012/2014 databaser, SSIS In­te­gra­ti­on Services til ETL, SSAS Analysis Services til OLAP kuber og Tabular der anvendes sammen med SSRS Reporting Ser­vi­ces rap­por­ter gennem Share­point og push plan­lagte automatiske udsendte pdf filer baseret på email modtagerens rap­port søge­krite­rie parametre. Power BI til smarte dashboards.

 

Danmarks Nationalbank    (2015)

 

Udvikling et data varehus til statistiske opgørelser af finansielle konti i sta­ten. Der indlæses data fra flere kildesystemer og data gemmes i et arkiv med Fra og Til datoklokkeslæt. Der anvendes Platon Data Ware­house Framework DWF som er en database med en række tabeller med metadata og stored procedures til ETL forløbet. Kreering af data tabeller og kald af DWF stored procedures med de rette parameterværdier sker gennem programmet MEFA der både danner sql scripts til DWF og efterfølgende danner biml kode til automatisk generering af SSIS pakker, som indlæser kildedata via data flow tasks og kalder stored procedure i DWF for ind­læs­ning til arkivet. Fra arkivet trans­por­te­res udsøgte data til en Analyse database server for videre data­udsøg­ning og data­beri­gel­se og data udstilles gennem en olap kube og Excel. SQL Server 2014 databaser, SSIS In­te­gra­ti­on Services til ETL og SSAS Analysis Services til kuber samt Biml Pac­ka­ge Gene­rator fra BIDS Helper til generering af IS pakker.

 

DONG Energy    (2015)

 

Udvikling af en datamodel til et data warehouse der kombinerer 1000 vind­møl­lernes strømproduktion angivet hvert 10. minut med nedbrudsdata i en periode for at udregne en række forretningskritiske værdier omkring tabs­pro­duk­tion. Forskellige datakilder er blevet opsamlet i OSIsoft PI som er vare­hu­sets kilde hvor data modtages som rækker og vriddes om til kolonner. Kimball dimensionel modellering arkitektur anvendes med archive, dsa og data mart i star schema hvor dimensioner anven­der type 7 for hurtig at kunne vise historiske værdier og aktuelle værdi. SQL Server 2014 database, SSIS In­te­gra­ti­on Services til ETL og Tableau som analyse rap­por­te­ring­værk­tøj.

 

Region Hovedstaden, Center for It, Medico og Telefoni    (2015)

 

Udvikling af en datamodel til et datawarehouse, ETL forløb og OLAP kuber i SQL Ser­ver 2012 databaser, SSIS In­te­gra­ti­on Services til ETL og SSAS Analysis Ser­vi­ces til OLAP kuber der tilgås med Excel og SSRS Report Services gennem Share­point 2013. Kilde­data kommer fra systemet ServiceNow der står for inci­dent ma­na­ge­ment for regionens 43.000 PC’ere og Cisco systemet der registrerer telefon opkald til Helpdesk om forskellige episoder og hvor mange der står i kø. Data­ware­house opdateres hvert 15. minut med nye data fra systemerne ved at modtage delta data.

 

Udlændingestyrelsen    (2014-2015)

 

Drifts- og forvaltningsansvarlig for nuværende BI løsning med data­ware­house og data mart i SQL Server 2008 R2 med ved­ligeholdelse af SSIS pak­ker og stored pro­ce­du­res, performance for­be­drin­ger og sikring af stabil ETL kørsel om natten så data er klar til bl.a. QlikView portalen om morgenen.

Analyse, design, udvikling og implementation af et nyt datawarehouse i SQL Server 2014 med nyt ETL data flow for 86 data objekter fra et ESDH = Elek­tro­nisk Sags og Do­ku­ment Håndtering system kaldet Public 360º eller EstherH, persondata fra et Carl2 og Carl systemer for udlændinge og IBS =  Ind­kvar­te­rings- og ydelses­Beregnings­Systemet samt andre kil­de­sy­ste­mer til et samkørt EDW Enterprise Data Warehouse med nor­ma­li­se­ret en-til-mange tabeller og eks­tra beriget tabeller til nøgletal og BI felter, som leverer data til for­ret­nin­gens data marter og QlikView applikation m.fl.

 

Hartvig Consult Aps    (2009-2019)

 

Kravspecifikation, analyse, design, udvikling og implementering af en Microsoft Access database der fungerer som et datawarehouse der indlæser og opstiller data fra udført DTVK TV-inspektion leveret i DANDAS/DAS 5 format WinCan mdb fil og Dandas xml filer med en række op­lysninger om kun­der­nes opmålte kloakers regnvands- og spilde­vands­systemer. I appli­ka­tionens skærm­bil­le­der bliver data beriget og grupperet, og renoveringer med tilhø­rende standard­priser angives, så der hurtig kan fås et samlet budget­overslag som en rapport til papir, pdf eller Excel.

 

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

         (2008-2012)

 

Kravspecifikation, analyse, design, udvikling og implementering samt drift af en stor enterprise data warehouse EDW og data marter DM BI løsning kaldet BIFLIS (LIS for ledelsesinformation) med 60 OLAP-kuber med data fra mange data­kilder og master data fra bl.a. KMD Opera og Kør og et stort dagligt og ugentligt ETL forløb samt dataleverancer til andre systemer i BIF. Kuberne dæk­ker be­skæf­tigel­sesområdet, økonomi og sygefravær i BIF. Inden for be­skæf­tigel­se er der kuber for aktivering, samtale, rettidigheder, kapacitets­ud­nyt­telse, effekt ak­ti­ve­ringer og bonus til eksterne leverandører der har bor­gere i et forløb. Endvidere et ID-redskab til at sikre at borgerne kommer ret­ti­digt i aktivering og til samtale på et jobcenter.

SQL Server 2008 til databaser, SSIS In­te­gra­ti­on Services til ETL og SSAS Analysis Services til OLAP kuber der tilgås med Targit til ad hoc ana­lyser og gemte rapporter samt SSRS Reporting Ser­vi­ces til andre rap­por­te­rin­ger.

Udarbejdelse af krav analyser over forretningsregler for data udsøgning, data be­arbejd­ning og data berigelse fra forskellige datakilde til et enter­prise data ware­­house der opsamler historiske data.

Udviklet en Access applikation Persam til Personalekontoret der står får ind­kal­delse af medarbejdersamtale og registrering af gennemførte samtaler som følge af for meget sygefravær baseret på en række fraværsregler. Foretaget en ræk­ke tilretninger i to Access applikationer for JobBanken og Sags­sty­rings­­værk­tøjet og flyttet databaserne til SQL server for at sikre op­lys­nin­ger­ne.

Stod for driften af LIS i Sundheds- og omsorgsforvaltningen i en tre må­ne­ders periode indtil ny medarbejder var fundet.

Kontor for Resultatopfølgning har udtalt:

»BIFLIS er et forretningskritisk system med 160 brugere, som anvendes til dag­lig styring og opfølgning på vores lovmæssige indsats overfor borgerne, for­valtningens økonomistyring og til understøttelse af hele forvaltningens re­sul­tat­baserede styringsmodel.«

»Ros til forvaltningen fra revisionsfirmaet Deloitte for synliggørelsen af sty­rings­­red­ska­berne og de økonomiske risici. Ledelsesinformationssystemet sik­rer stor hurtighed i for­valt­ningen mht opsamling af data fra alle niveauer mhp handling. Et effektivt rap­por­te­rings­system er den bedste form for kon­trol af tiltagene/arbejdet i forvaltningen.«

Læs BIF beskrivelsen af BIF-LIS

Læs kontorchefens beskrivelse af BIF-LIS

Læs om de udvalgte data fra KMD Opera til BIFLIS dimensioner og kuber

 

Lundbeck    (2007-2010)

 

Design og udvikling af en håndscanner terminal lager applikation ved eks­pedi­tion af forbrugs­vare, reservedele og udlån samt aflevering af værktøjer ved lagrene i Valby (i alt 12 håndscanner terminaler) og senere på lagre i USA og Italien. Udviklet som en Pocket PC Smart Device applikation i .NET C# med multi-language i skærmbillederne.

Se eksempler på skærmbilleder og programmering

 

KMD (tidligere Civitas)    (2006-2008)

 

Teknisk projektleder og arkitekt hos KMD ved udvikling af et nyt Budgetsy­stem til statslige institutioner inkl. kravspecifikation, design, udvikling og implementering.

Frontend er .NET Windows Forms i C# og Office Web Components, backend er SQL Server og Analysis Services med kuber hvori brugerne indtaster budget tal samtidig med at realiseret tal vises via en række dimensioner fra NavisionSTAT. Kube data vises med OWC indtastning via writeback med MDX. Derudover indlæses investe­rin­ger fra Na­vi­sionSTAT så afskriv­ninger efter lineær og saldo metoder kan beregnes frem i tiden sammen med egne budgetteret investeringer i fremtiden og indgå i li­kvi­di­tets­bud­get­­te­­ring med forretning af investeringen. Omkost­­nings­for­de­ling enten via løn­sum, timer eller faste procentsats nøgletal (ABC metoden) opstilles i sy­ste­met via scenarier og trin, og bliver online udført på både budget og realiseret beløb. Kostpris beregning inkl. sociale tillæg scnearie via ressouce- og løn­sumspuljer af med­arbej­dere med lønfordeling og retur til NavisionSTAT.

Se OWC model

Se eksempel med OWC inklusiv en række programmeret funktioner

Se eksempel på et skærmbillede fra Budgetsystemet kaldet Budgetmodel

Se eksempel på et skærmbillede fra Budgetsystemet kaldet Investering

 

TDC    (2004-2006)

 

Chef arkitekt for SOL (Statistik Og Ledelsesrapporteringssystem) projekt hos TDC Mobil med kravspecifikation, design, udvikling og implementering samt drift om­fat­tende en række data warehouses, ETL forløb, datamarter og OLAP-kuber inden for A­bon­­ne­­ment, Trafik og Økonomi. Frontend er Targit til ad hoc analyser og gemte rapporter og Temtec til faste rapporter, backend er SQL Server til databaserne, In­te­gra­ti­on Services til ETL og Analysis Services til OLAP kuber der tilgås med Targit.

SOL superbrugere opdaterer dimen­sions­data og regelsæts der oversætter kil­de­leve­ran­cer til dimensionsdata gennem en Mi­cro­soft Access ap­plika­tion kaldet SOL Cockpit.

Kravspecifikation, design, udvikling og implementering af data warehouse kal­det PrAWIS (Præventiv Accesnet Warehouse Information System) hvor en række datakilder for første gang bliver sammenkørt og præsenteret i dia­gram­form med bl.a. drill down/up, så koblingsveje og især de fejlramte hurtigt kan iden­ti­fi­ceres til videre bearbejdning via en række indlagte grænseværdier for fejl. Frontend med diagrammet i ASP.NET via C#, d.v.s. som en intranet løs­ning, backend er SQL Server.

Design, udvikling og implementering af nyt data warehouse kaldet Triumph in­de­hol­den­de trafik­målinger fordelt på 21 di­men­sioner i en OLAP-kube. Front­end Excel, backend er SQL Server og Analysis Services.

Drift og driftmodning samt vedligeholdelse af CUBUS et stort enterprise data warehouse løsningen baseret på mange OLAP. Frontend Excel, backend er SQL Server og Analysis Services. Vedligeholdelse af data warehouse kaldet Bali med afsætnings- og behold­nings­data som fordeles i fem kuber summeret på dag, uge og månedsniveau.

­

SOL:

Læs om dimensioner og kuber og se eksempler på SOL Cockpit applikation

PrAWIS:

Se eksempler på skærmbilleder

Triumph:

Se designets ETL staging forløb i Triumph

Se driftens ETL status oversigt efter indlæsning til Triumph

 

Naturstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen)    (1991-2019)

 

Kravspecifikation, analyse, design, udvikling og implementering af en række decentrale og centrale databasesy­ste­mer til planlægning og fakturering af ma­ski­ner, skov­ning, flis og løvtræer. De seks centrale databasesystemer kal­des: Planmas, Masregn, Flis, Løvplan, Opmål og Kvalitets­opfølgning.

Startet i 1995 med Access 95 og i 2002 som client server med frontend Access 2003 ADP via Citrix og backend er SQL Server 2000.

I 2013 en større database omstrukturering med tilretninger i skærmbilleder og rapporter.

I 2016 konverteret til Access 2010 ADP og SQL Server 2012.

Den 10. januar 2019 holdt vi en næsten 25 års jubilæum fejring af Planmas.

Der er blevet designet og udviklet snitflader til andre systemer gennem inter­net via web services og xml/https til html5 blanketter til brugere ude i sko­ven og til sScale fra Dralle med data til opmåling af træ stakke og efter­føl­gen­de data med opmålt mængde til Planmas.

Der er etableret tre miljøer via to SQL servere og en SQL instance for pro­duk­tion, test og arkiv, hvor arkivet indeholder data til og med år 2012 baseret på tidligere begreber og beregninger. Udviklingsmiljøet er på en PC med SQL Server Developer Edition. ProgramData filer i forskellige mapper og to Citrix servere til at fordele brugerne på m.h.t. hukommelse og CPU tid.

Udvalgte rapportudskrifter fra ovenstående databaser er samlet i en BI-appli­ka­tion (Business Intelligence) kaldet Distriktsrapporter, som giver for­ret­nings­ind­sigt til andre brugere i organisationen, der ikke har adgang til sy­ste­mer­ne. Brug af Planmas.

Udregning af biomasseproduktion SBP Sustainable Biomass Partnership med batch­num­mer for Flis C02 udledning.

Access databaser til Herning værket, Vognmænd, Dalum samt til landets fjern­var­­me­­vær­ker, som an­ven­des til indberetninger der senere via en fil sendes til Naturstyrelsen og ind­læ­ses i Flis systemet.

Andre Access databaser for Kultur træarter, Hugstplanlægning, Storm­plan­læg­ning ved stormen i december 1999 samt Person/kontakt database.

Tidligere en række Borland Paradox databaser bl.a. for Kursus ad­mi­ni­stra­tions­system og Jagt journal system.

Undervisning i databaser Paradox og Access samt programme­ring.

Erfaring: Planlægning af hugst, skovning, kunde/værk, rapportering og sta­tistik. Mere beskrivelse i en projektleder stilling

Se eksempler på skærmbilleder og rapporter

 

Søopmålingen Holmen    (2004)

 

Design og udvikling af en håndscanner terminal database-applikation til Poc­ket PC Windows 2003 til mønstring af apparater på en række lokationer.

Se eksempler på skærmbilleder

 

Rigsrevisionen    (2004)

 

Indlæsning af filer fra Økonomistyrelsen til et datawarehouse, hvor data bli­ver beriget via bl.a. en række summeringer. Frontend er Access, backend er SQL Server 2000.

Erfaring: Statens finanser, kontoplan m.v.

 

DSB S-tog    (2003-2004)

 

 

Kravspecifikation, design, udvikling og implementering af et data warehouse og multidimensionel OLAP-kube til beregning af togregularitet (rettidighed), hvor der blev startet med at analyse eksisterende SAS løsning af datasets og SAS-kode for beregninger og derefter at konvertere til SQL Server tabeller og SAS-koden til stored procedures i t-sql og til DTS (Data Transformation Services) pakker. SAS kode diagram.

Kravspecifikation, design, udvikling og implementering af et nyt data ware­house og OLAP-kube til sammen­stilling af salg og vareforbrug i kiosker og bil­let­salgs­­steder samt beregning af brutto­avancer.

Frontend Excel og Business Objects, backend er SQL Server og Analysis Services.

Erfaring: Beregning af tog-regularitet, salg og omkostning, rapportering og statistik.

 

Skovdyrkerforeningen Vestjylland og Øerne   (2003-2019)

 

Udvikling og implementering af en database til håndtering af flis i Microsoft Access kaldet Nigra. Udregning af af biomasseproduktion SBP Sustainable Bio­mass Partnership med batch­nummer for Flis C02 udledning.

 

Elektron    (2002)

 

Udvikling af arkitekturen og kommunikation i XML. Databasen im­ple­men­te­ret i SQL Server 2000 der modtager XML og lagrer dets indhold i en re­la­ti­ons­data­ba­se samt afleverer XML dokumenter på basis af forespørgsler.

Erfaring: Bank forhold og produkter og dialog med kunder på hjemmeside.

 

Danske Bank    (2001-2002)

 

Klargøre PensionsService Opgørelsesprogrammet til BG-Bank i Visual Basic med en Access database, samt tilrette en hel række bruger ønsker, design af to Access databaser for to andre afdelinger for Inkasso og Card Division.

Software: Visual Basic og Access.

Erfaringer: Pension.

Undervisning i databasedesign og Access.

 

Basisbank    (2001)

 

Database udvikling i SQL server 2000. Se eksisterende databasen igennem, til­rette fejl i asp, htlm, javascript-koden.

Software: SQL Server, HTML, ASP, JavaScript.

Erfaring: Bank, kunde forhold, at blive kunde, lån, wizard til kunderne.

 

Novo Nordisk og Novo Nordisk Farmaka Danmark    (1989-1997)

 

Udvikling og implementering af en række databasesystemer for forskere i Borland Paradox og Microsoft Access.

Konsulent bistand.

Undervisning i databasedesign og Paradox.

 

Gallup    (1996-2001)

 

Udvikling af forskellige systemer til reklamestatistik i Adfacts i SQL Server 7.0 og Access.

Se eksempel på et rapportsystem omtalt i Børsen

Se eksempler på skærmbilleder fra Adfacts Plus+

 

Audiophil    (1999)

 

Kunde system og Leverandørbestillingssystem implementeret i Access.

 

Hogg-gruppen    (1998)

 

Bevoksningssystem implementeret i Access.

 

Hvidovre Hospital    (1995)

 

Hernie database implementering i Access.

 

Samfundslitteratur    (1995)

 

Forfatter/bog system og ordbogsdatabase indtastningsværktøj til en for­fat­ter af dansk-engelsk ordbøger. Begge implementeret i Access.

 

Akademikernes Centralorganisation    (1995-1997)

 

Overenskomst system impementeret i Access.

 

Dansk Bilferie    (1994-1998)

 

Bilferie bookningssystem med kunder, prisberegning, udskrivning af diverse in­ter­ne lister, breve og beviser til kunder. Implementeret i Paradox.

 

Kommunernes legeteker    (1994-1997)

 

Sysleg system, et slags bibliotekssystem til udlåning af lejetøj m.v.

Implementeret i Paradox og solgt til flere legeteker i Danmark.

 

APV    (1993-1994)

 

Tilbudsgenereringssystem implementeret i Paradox og WordPerfect 5.1.

 

Billetkontoret    (1993)

 

Flybillet prisberegningssystem implementeret i Paradox.

 

KVL – Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole    (1993)

 

Registreringssystem for målingstal og videre data behandling og statistik i Paradox.

 

BRS Software Products    (1993)

 

Programmering i WordPerfect for Windows i forbindelse med indscanning af dokumenter.

 

Sander & Co og Egmont    (1992-1994)

 

Kursus/konference system implementeret i Paradox kaldet Sanderman.

 

Danske Konferencecentre    (1999)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

KGN Brands    (1996)

 

Konsulent bistand i Access.

 

Organon    (1995-1997)

 

Konsulent bistand i Paradox og Access.

Udvikling af diverse små systemer til at lette dagligdagens registreringer.

 

ETA Danmark    (1995)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

Københavns Belysningsvæsen    (1994-1996)

 

Analyse, design og implementering af Access database kaldet Manop.

Undervisning i databasedesign og Access.

 

Burmeister & Wain Skibsværft    (1994)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

Van den Bergh Food    (1994)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

Post Danmark    (1993-1995)

 

Konsulent bistand og undervisning i databaser i Paradox.

 

Frøbel seminariet    (1993)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

Saab Danmark    (1992-1994)

 

Kunde system og andre små systemer i Paradox og Access.

Konsulent bistand i Paradox og Access.

 

C & B International    (1992)

 

Konsulent bistand, udvikling og programmering i Paradox.

 

Dansk Backgammon Forbund    (1992)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

Dan Net    (1991)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

Fangel Projektledelse    (1990)

 

Konsulent bistand i Paradox.

 

PC-skolen, Logicon, EDB-Højskolen og Professionel    (1991-1996)

 

Undervisning i databasedesign og programmering i Paradox, Access og SQL Server.