Firma Joakim Dalby har specialiseret sig i analyse, de­sign og ud­vik­ling af databaser og BI Business In­tel­ligen­ce med data­ ware­house, data mart, data integration, snit­flader, ETL forløb, OLAP kuber og rap­por­te­rin­ger i agilt og flek­si­ble sprint leveringer idrift­sat i pro­duk­tion der mat­cher for­ret­nin­gens rytme. Det agile bidrager til, at det er let at tilpasse og udvide database og data­vare­hus, når verden forandrer sig, til glæde for forretningen og bru­ger­ne.

 

·      SQL Server – databaser, stored procedures, T-SQL

·      Integration Services – ETL forløb i SSIS pakker

·      Analysis Services – olap, tabular, dimensioner, fact

·      Reporting Services – rapporter, udskrifter, filer

·      Access – database, skærmbillede, udskrift, VBA

·      Visual Studio .NET – programmering i C#

·      Azure DevOps – git, branches, build, release

·      Excel – import, eksport, rapport, kube, pivot

·      Power BI – visualisering, rapporter, dashboard

·      Targit – visualisering, rapporter, dashboard

 

·      XML – data fra databasen eller data til databasen

·      Json – data fra databasen eller data til databasen

·      MySQL – databaser, stored procedures

·      DBeaver – tool front-end til mysql

·      Talend – ETL forløb, databehandling

·      YellowFin – rapport

·      Office Web Component - se og skriv data i kube

·      Modellør af database og data varehuse

·      Database design konsulent og database udvikling

·      Access konsulent

·      BI konsulent

·      Data warehouse konsulent

·      Data mart konsulent

·      Dimensionel modellering konsulent

·      Kimball konsulent

·      Inmon konsulent

·      Data vault konsulent

·      ETL konsulent

·      EDW konsulent

·      Microsoft BI stack konsulent

·      SQL Server konsulent

·      MySQL konsulent

·      Kravspecifikation konsulent

·      Analyse, Design, Udvikling konsulent

·      Dokumentation konsulent

 

Firma Joakim Dalby tilbyder freelance konsulent ydelse og full-ser­vi­ce fra datamodellering og da­ta­ba­se­de­sign over skærm­bille­de og rap­port de­sign til imple­men­te­ring og pro­gram­me­ring samt idrift­sæt­telse og do­ku­men­ta­tion.

Firma Joakim Dalby analyserer data i kilde systemer, ud­ar­bej­der snitflader og integration til samling af data, de­sig­ner og udvikler datavarehus, en­ter­pri­se data ware­house og datamart gennem dimensionel modellering og ETL for data ud­søg­ning og data be­ri­gel­se, OLAP kuber og rap­por­te­­ring samt ad hoc ana­ly­ser og præ­sen­ta­tion til bu­si­ness in­tel­li­gen­ce og cu­sto­­mer in­­tel­­li­gen­ce i Excel, Targit, Ta­ble­au, Power BI m.fl. Med Office Web Com­­po­nent mod en kube til bå­de at se data og til at ind­taste data direkte i ku­ben inkl. cel­le­be­mærk­ning og drill through via di­men­­sio­ner. Microsoft BI stack: SSMS, SSIS, SSAS, SSRS, SQL, T-SQL, MDX, DAX, C#.

Business Intelligence giver mulighed for at a­na­ly­se­re og rap­­por­­te­re data på tværs af for­ret­nin­gens for­skel­li­ge IT-sy­ste­mer og for­vandl­e data til brug­bar ind­sigt og viden, der skal til for at træffe de rette beslutninger. Vigtigt at spørge virksomheden om hvad BI systemet skal bruges til, og hvilke opgaver det skal løse, samt hvad man ønsker at få ud af den nye viden som en samkøring af data giver. Self-service BI data ex­plo­ra­tion gennem brugervenlige analyse værktøjer.

Customer Intelligence giver de­tal­je­ret ind­sigt og viden om kun­­der­­ og evnen til at for­ud­si­ge deres behov før de op­står samt at skabe in­di­vi­du­a­li­se­ret kunde­kontakt (leads, tip) og mar­keds­­føring. Det handler om at skabe glade kun­der, der ikke skifter til konkurrenten. Brug kun­der­nes data på en offensiv måde ved at give dem deres op­lys­nin­ger tilbage, så de kan tilrette den service de modtager. (CRM)

Master Data Management giver organisering og ens­ar­tet­hed for virksomhedens stamdata og grunddata der efter­føl­gen­de leveres til en række systemer for at opnå én sandhed om­kring data. De operationelle systemer af­giver data til MDM og systemerne abonnerer og mod­tager løbende aktuelle data efter behov evt. inkl. ver­sio­neret historisk opsamlet data. Forretningen har ad­gang til deres egne stamdata og kan vedligeholde hierarki og gruppering der gen­bruges i datavarehus.

Dashboard giver en hurtig, overskuelig og klar måde et overblik over de for ham eller hende mest vigtige nøg­le­tal, indikatorer (kpi) og performance data vist som tal og data­visua­lisering knyttet op til bru­ger­­grup­­per. »If your dash­board does not fit on one page, you have a report, not a dashboard.« jf. Avinash Kaushik.

Score­cards viser reelle analyser holdt op mod for­ven­tede mål­tal så man i løbet af en periode kan se sin per­for­man­ce.

Data mining undersøger data gennem for­skell­ige tek­nik­ker og finder svar på ikke stillede spørgsmål og sam­men­hæn­ge i data eller mønstre der giver nye muligheder for forretningen.

Kunstig intelligens Artificial intelligence AI er det at skabe noget der kan tænke og tage ved lære til auto­mati­se­ring af administrative rutine opgaver som låne ansøg­ning, overvågning af lokale og bygning og digitale assi­sten­ter vi chatter eller taler med ved en fore­spørg­sel og robotten oplærer sig selv ved at se hvad mennesket gør.

Kontinuerlig intelligens Continuous Intelligence bruger kon­tekst­data i realtid til at forbedre beslutninger. Det ud­nyt­ter flere teknologier som forstærket analytisk, hæn­del­ses­strøm behandling, optimering, håndtering af for­ret­nings­regler og til machine learning ML.

 

Firma Joakim Dalby tilbyder brugertest af hjemme­sider og ap­pli­ka­tioner og et kritisk review på layout og funktio­na­li­tet.

 

Firma Joakim Dalby tilbyder freelance IT-konsulent pro­gram­me­ring i for­skel­li­ge sprog så som C#, C++, VB, ASP, Java, JavaScript og XSLT samt data le­ve­ring i XML eller lagring af XML data eller Json data i en re­la­ti­ons­da­ta­ba­se. Læs mere om C#.

 

Firma Joakim Dalby tilbyder projekt­ledelse, coa­ching og un­der­vis­ning samt skrivning af kravspec, analyse, de­sign, udvikling og løsning dokumentation.

 

Hjemmesiden præsenterer en række forskellige in­for­ma­ti­­o­­ner, artiker og tips. Der navigeres på hjemme­si­den via den grå menulinie lige under sol­op­gangs­bil­le­det. I den grå menulinie placeres musen på et menu­punkt og der fås au­to­ma­tisk en undermenu (drop-down) med en række de­tal­je­re­de under­menu­punkter som der kan klik­kes på. Eller kan der i stedet klikkes på et menu­punkt og under­menuen bliver åbnet.

 

Udskrivning bør ske ved at højreklikke med musen på den tekst som ønskes udskrevet og i den frem­komne pop-up menu at vælge {Udskriv/Print}.

 

Overførsel af tekst til et tekst­be­handl­ings­pro­gram sker ved at højreklikke med musen på teksten og i den frem­komne pop-up menu vælges {Marker alt/Select all} og så kopiere det markede til klippebordet f.eks. med ta­ste­tryk­ket [Ctrl][C] (Copy). Herefter kan det mar­ke­re­de ind­sæt­tes i et tekstbehandlingsprogram med ta­ste­tryk­ket [Ctrl][P] (Paste).

 

Hjemmesiden er designet til skærmopløsningen 800x600, men kan sagtens ses i en højere skærmopløsning ek­sem­pel­vis 1024x768 (17”), 1280x1024 (19”), 1366x768 (bær­bar 15,6” 16:9 for lille opløsning i højden sy­nes jeg), 1400x1050 (bær­bar 14,1” 4:3), 1680x1050 (22”), 1920x1080 (full HD 24”) eller 1920x1200 (27”). D.v.s. opløsning 640x480 be­ty­der, at kun en del af hjem­me­si­den kan ses ad gangen, hvor der scrolles med de vandrette og lodrette rul­le­pa­ne­ler.

 

Hjemmesiden er afprøvet i Internet browser:

Microsoft Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari og Mozilla Firefox.

 

Læs mere om opbygningen af hjemmesiden under me­nu­punk­terne {Generelt} og derefter {Hjemmesiden}.

 

 

God fornøjelse med hjemmesiden.

          

 

Copyright © Firma Joakim Dalby. All rights reserved.

Page last updated: 22 March 2024.

 

 

Få et hurtigt overblik over hjemmesiden ved at klik­ke på Sitemap for www.joakimdalby.dk

 

 

Et 64 bit operativ system kan adressere en hukommelse (memory/ram) på 18.446.744.073.709.551.616 bytes =  17.179.869.184 gigabytes = 16 exabytes.

Joakim von And (Scrooge McDuck) har på et tidspunkt opgivet sin formue til 39 centrifugillioner kroner, men har også oplyst, at han er god for 9 fantasillioner, 4 trillioner, 10 kr. og 97 øre.

 

Om XML

 

·      Brug XML som data fil eksempelvis ge­ne­re­ret fra SQL Server og anvend XSLT som konvertering af XML til ek­sem­pel­vis HTML.
Klik her for at læse om hjemmesidens menu

 

·      Kalender i SQL med helligdage og andet
Klik her for SQL script til kalender database

 

Artikler, Indlæg og Tips

 

·      Læs om BI og Ledelses information system
Klik her for at læse om BI-LIS arkitektur

 

·      Læs om dimensionel modellering
Klik her for Dimensionel modellering

 

·      Læs om dimensioner til OLAP kuber
Klik her for at læse om Dimensioner

 

·      Læs om Access med SQL Server
Klik her for Access og SQL Server

 

·      Læs om SSIS SQL Server Integration Services
Klik her for læse en mange tips til SSIS

 

·      Læs om de forskellige måder en Access database kan konfigureres på, og hvordan man får en Access database på Internettet
Klik her for at læse om Access konfigurationer

 

·      Læs Joakim Dalby’s anmeldelse af Microsoft Access XP og tips til Access
Klik her for Access XP og tips til Access

 

·      Læs Joakim Dalby’s mening om oprettelse af en informatikfunktion i virksomheden
Klik her for at læse om Informatikfunktionen

 

·      Læs Joakim Dalby’s mening om den nye økonomi
Klik her for at læse om Den Nye Økonomi

 

Funktioner

 

·      Få CPR-nummeret kontrollet eller generer alle mulige CPR-numre på fødselsdatoen
Klik her for CPR-nummer

 

·      Indtast et postnummer og få straks byen eller en alfabetisk liste over byer med postnumre
Klik her for Postnummer By

 

 

The term »press any key« does not refer to a particular key on the keyboard. It simply means to press or strike any one of the keys on your keyboard or handheld screen.

 

Når et softwareprogram giver en »Fejl40«, så menes der en fejl skabt af den bruger, som sidder 40 cm fra skærmen :-)

 

»Det er menneskeligt at fejle. Totalt sam­men­brud kræver en computer!«

 

Der er altid plads til forbedringer.

 

»Et højt uddannelsesniveau hos be­folk­nin­gen som helhed er essentielt – ikke mindst i vore dage, hvor en computer i løbet af to sekunder kan lave flere fejl end 200 mænd på 50 år!«

 

»Vor computer har netop udvalgt Dem som æres­medlem af vor bogklub. De binder Dem til at aftage ti bøger inden for de næste seks uger. Hvis vi ikke modtager Deres betaling senest fredag, hører De fra vores advokat.«

 

»We're Building the Ship as We Sail It« is a common IT expression for lack of re­qui­re­ments specification, analysis and design do­cu­ment for perform rapid development. Plea­se remember to start with a solid hull and sail the ship better than Titanic. Some do­cu­men­tation before, under and after program­mering will not do any harm and the next program­mer will be able to do main­tenan­ce and further development at sea!

 

Leadership is about coaching and controlling, conversation, communication, provide cake and care and give credit plus be visible and bring value in a respectful col­la­bo­ra­tion. (8C)

 

Præst K. A. Berg gav mig til min kon­fir­ma­ti­on den 3. maj 1981:

»Jeg er opstandelsen og livet – den, som tror på mig, skal leve, om han end dør.«

Johannes evangeliet 11, 25.

»I am the resurrection and the life. If anyone believes in me, even though he dies he will live, and whoever lives and believes in me will never die.« John 11:25.

 

Not only a data warehouse does recon­ci­lia­tion because in the second letter to Co­rin­thi­ans 5:19 it says, »that God was reconciling the world to himself in Christ, not coun­ting people's sins against them. And he has com­mit­ted to us the message of reconciliation.«

Yeah a lot of sql commands in the bible or in Britney Spears song with this line:

»while I'm in between«

 

I always deploy a big release at Friday 13th.

What's the point of living without excitement.

My project manager who has been my

officemate for the longest period replied:

»Ah Joakim Dalby as far as I know you, your standards and quality reviews are too good for it to be really exiting.«

 

Citater fra to BI brugere:

»Vi kikker alle andre steder før vi ser i Targit.«

»Vores Targit er blevet pseudonym for for­ker­te data, derfor vil det nye data varehus an­ven­de Power BI.«

Det er altid præsentationsfladen som står for skud, men den er kun budbringer af data fra et data warehouse og en data mart, hvor de­sig­net og ETL processen måske har en fejl der kan løses til glæde for brugerne.

 

Teori er, når man ved alt, men intet fungerer.

Praksis er, når alt fungerer, men ingen ved hvorfor. Teori og praksis forenet i en højere enhed: Intet fungerer og ingen ved hvorfor.

 

Det gode ved tal er, at man altid kan regne med dem.

 

Det kan være et tveægget sværd at lukke for trykkogeren ved at fjerne fløjteventilen. Mere stille måske, men ikke fredeligere.

 

Der er mange tilfældigheder i livet.

 

Syntax error. Incorrect syntax near.

Definitively or Probably or Preposterous.

Gør dit IT system, database og applikation idiot sikret med valideringsregler og gode fejlmeldinger, f.eks. på en indtastet dato hvor den må være tidligst et år tilbage i tiden og senest en måned frem i tiden, så får du glade brugere.

 

Compliant eller Compliance, d.v.s.

   efterlevelse af og imødekomme og

   overholde retningslinjer og følge en

   vejledning og guidelines,

   at gøre det rigtigt.

Momentum d.v.s. har fremdrift.

Disruption d.v.s. en omvæltning.

 

DM stands for Direct Message.

PM stands for Private Message.

IM stands for Instant Message.

 

A light year is a unit of distance, not time, even though year stands for duration.

Et lysår er en enhed for afstand, ikke tid, selvom år står for varighed.

G.E.M. Light Years Away.

 

When love comes to an end

tears wouldn't help

we can only accept

the lack of reasoning when it comes to love.

G.E.M. Long After.

 

 

Firma Joakim Dalby er medlem af:

 

Firma Joakim Dalby hjemmeside er hosted hos:

   

 

Firma Joakim Dalby køber hardware og software hos:

 

 

 

______________________________________________

Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte,

Terabyte, Petabyte, Exabyte, Zettabyte,

Yottabyte, Brontobyte, Geopbyte,

Femttabyte, Picttabyte.

Eller Hellabyte for Hell of a lot of bytes.

______________________________________________

Når det er skabt af mennesker, kan det også forandres af mennesker.

______________________________________________

Gambling er skat på dumme mennesker.

______________________________________________

Will keep you posted, holde dig ajourført, op­da­teret eller underrettet. En underretning, en notifikation, to post something in a wall.

______________________________________________

Hvis noget står i en aftale, så er det fordi det kan bruges, ellers er der ingen grund til at det står i aftalen, sagde min erhvervsret lærer i 1986.

______________________________________________

Arbejdet tager den tid, der er afsat til det. Parkinsons anden lov.

 

 

Nice to know.   Need to know.

Funny to know. Power to know.

Have to know.  Want to know.

Good to know.  Please let me know.

Up to date.      State of the art.

As soon as possible = ASAP

For your information = FYI

What can I do for you and

whats in it for me. Never mind.

Når noget passer perfekt, så fungerer det bedre.

Man ved, hvad man har, men ikke, hvad man får.

Man må ta’, hvad der kommer,

og gi’ hvad man kan :-)

___________________________________

In God we trust. All others must bring data, therefore a good database and data warehouse is essential.

Life is an adventure, risk it.

Life is a challenge, face it.

Life is a hymn, sing it.